Member ginn

(1) Aktive Member ginn

LU
Fir aktive Member ze ginn, kënnt Dir eng Cotisatioun an der Héicht vu 5€ op de Kont vun der Jonk BAD maachen. Am Fall wou Dir, eng alleréischte Kéier aktive Member gitt, schéckt eis w.e.g. eng E-mail .

DE
Sie können aktives Mitglied werden, indem Sie einen Beitrag von 5€ auf das Konto der Jonk BAD einzahlen. Falls Sie erstmals beitreten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.

EN
You can become an active member by transferring a contribution of 5€ to the account of Jonk BAD. If you are joining for the first time, please send us an e-mail.

FR
Vous pouvez devenir membre actif en versant une cotisation de 5€ sur le compte de la Jonk BAD. Si vous nous rejoignez pour la première fois, veuillez nous envoyer un e-mail.

Conditiounen | Voraussetzungen | Conditions | Modalités

LU 
▹ Dir sidd ageschriwwen op enger Universitéiet/(Fach-)Héichschoul
▹ Dir sidd an engem Contrat d’appui emploi (CAE)
▹ Dir maacht grad e Volontariat, beispillsweis beim Service national de la jeunesse (SNJ)

DE 
▹ Sie sind an einer Universität/Hochschule eingeschrieben
▹ Sie sind in einem Berufsförderungsvertrag (Contrat d’appui emploi, CAE) engagiert
▹ Sie sind im Freiwilligendienst, z. B. mit dem Service National de la Jeunesse (SNJ)

EN 
▹ You are enrolled at a university/higher education establishment
▹ You are involved in an Employment Support Contract (Contrat d’appui emploi, CAE)
▹ You are on voluntary service, for example with the National Youth Service (Service National de la Jeunesse, SNJ)

FR 
▹ Vous êtes inscrit dans une université/un établissement d’enseignement supérieur
▹ Vous êtes engagé dans un contrat d’appui emploi (CAE)
▹ Vous êtes en service volontaire, par exemple avec le Service national de la Jeunesse (SNJ)

Institutiounen | Institutionen | Institutions | Institutions

LU 
▹ Wann Dir als Institutioun Member bei eis wëllt ginn, schreift eis gären op info@jonkbad.lu un. Ob Wonsch schécke mir Iech eng Rechnung oder reechen eng Rechnung iwwer Peppol eran.

DE 
▹ Wenn Sie eine Institution sind und Mitglied werden möchten, schreiben Sie uns bitte an info@jonkbad.lu. Wenn Sie möchten, schicken wir Ihnen eine Rechnung oder legen Ihnen eine Rechnung über Peppol vor.

EN 
▹ If you are an institution and would like to become a member, please contact us at info@jonkbad.lu. If you wish, we will send you an invoice or submit an invoice via Peppol.

FR 
▹ Si vous êtes une institution et que vous souhaitez devenir membre, n’hésitez pas à nous écrire à info@jonkbad.lu. Si vous le souhaitez, nous vous enverrons une facture ou nous vous soumettrons une facture via Peppol.


(2) Donateur ginn

LU
Fir Donateur ze ginn, kënnt Dir en Don ab 1€ op de Kont vun der Jonk BAD maachen.

DE
Sie können Spender werden, indem Sie einen Beitrag ab 1€ auf das Konto der Jonk BAD einzahlen.

EN
You can become a donor by making a contribution starting from 1€ to the Jonk BAD account.

FR
Vous pouvez devenir donateur en versant une contribution à partir de 1€ sur le compte de Jonk BAD.


Bankdonnéeën | Bankdaten | Bank details | Données bancaires

IBAN LU71 0019 6255 1811 7000
BIC BCEELULL

LU Gitt w.e.g. dëse Libellé un : “Cotisatioun – [Familjennumm, Virnumm]” oder “Don – [Familjennumm, Virnumm]”

DE Bitte geben Sie die folgende Referenz an “Spende – [Name, Vorname]” oder “Beitrag – [Name, Vorname]”

EN Please enter the following reference : “Donation – [Surname, first name]” oder “Contribution – [Surname, first name]”

FR Veuillez indiquer le libellé suivant : “Don – [nom, prénom]” oder “Cotisation – [nom, prénom]”

Mir soen Iech Merci!