Category: ACEL

  • Fachspezifesche Student fir 1 Dag 

    Den 11. Mee 2024 @Belval Maison du Savoir | Adress : 2, place de l’Université, L-4365 Esch-sur-Alzette. D’ACEL invitéiert op hiren Event Student fir 1 Dag (SF1D) an dëst Joer ganz nei och fir déi fachspezifesch Cerclen! Programm 08:30 Accueil am Auditoire. Et geet lass mat enger Presentatioun vun der ACEL an der Universitéit Lëtzebuerg.…